Blog

5 มีนาคม 2018

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 (NCTIM2018) ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม กับหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการวิจัยต่อไป ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมด้านไอที และวิทยากรจากบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์ บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีสมองกลผังตัวสู่นวัตกรรม IOT เพื่อสร้างสรรค์ Tech Startup ซึ่งการวิจัยในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวนกว่า 314 เรื่อง ทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ทั้งนี้การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” จะจัดขึ้นในช่วงเดือน มีนาคม ของทุกๆ ปี

ภาพ / ข่าว : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ , , , , ,