Blog

25 เมษายน 2019

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม แจ้งความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรม

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม แจ้งความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2562-2566 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ,