Blog

6 มิถุนายน 2019

ประชาสัมพันธ์ บริษัทไพรซ์ ออดิทเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ บริษัทไพรซ์ ออดิทเตอร์ จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์ , , , ,