สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม

44000

Tel : 043-72219-9

Fax : 043-722117