อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี
Apichat Lagdee
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งในสาขา : กรรมการสาขา
โทรศัพท์ : -
มือถือ : 085-0575001
Email : -
ห้องทำงาน : อาคารศูนย์ภาษา
 

วุฒิการศึกษา : 
ศป.บ.ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2544
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พ.ศ.2548

ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2558

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ แหล่งงบประมาณ ตีพิมพ์เผยแพร่
001 การศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยวิธีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  ในรายวิชาปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 19-20 พ.ค. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา : มรม งานประชุมวิชาการ ICSSS 2012 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
002 รูปแบบการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยบาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19-20 พ.ค. 2555 - งานประชุมวิชาการ ICSSS 2012 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
003 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการเตรียมความพร้อมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มรม. 1 มี.ค. 2556 -

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย
004 ศึกษาผลการนำแท็บเล็ตร่วมจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think–Pair–Share:TPS)     18-19 ก.ค. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา : มรม งานประชุมวิชาการ ICSSS 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
005

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม

The Application Development for Encourage and Local Culture in Mahasarakham Province
March 15-16,2014 สถาบันวิจัยและพัฒนา : มรม The 7th International Conference on Educational Reform 2014 (ICER 2014)
006 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับชุมชน  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ่ง ก.ย. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา : มรม งานประชุมวิชาการ ICSSS 2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
007 การศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับชุมชน ในรายวิชาการบริหารสารสนเทศ 8-9 พ.ค. 2557 - การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT2014)
008 ผลการสังเคราะห์รูปแบบกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อการเรียนรู้สื่ออีดีแอลทีวี สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 8-9 พ.ค. 2557 - การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (NCCIT2014)
009 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - สถาบันวิจัยและพัฒนา : มรม -
010 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : มรม. -
011 ผลการสังเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 12-13 พ.ค. 2558 - การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 (NCTIM 2015)
012 รูปแบบการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สื่ออีดีแอลทีวีด้วยกิจกรรมวีดิโอคลิปเรื่องเล่าใต้ร่มพระบารมี 12-13 พ.ค. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา : มรม การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 (NCTIM 2015)
013 ผลการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาซี โดยใช้เรสพ์เบอรรี่ไพ 12-13 พ.ค. 2558 - การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 (NCTIM 2015)
014 การติดตามผลการประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2-3 ก.ค. 2558 - การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015)