อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ
Thipwimon Chompookham
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งในสาขา : ประธานสาขา
โทรศัพท์ : -
มือถือ : 0-89071-6010
Email : thipwi.kung(at) hotmail.co.th
ห้องทำงาน : อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ แหล่งงบประมาณ ตีพิมพ์เผยแพร่
0001 การพัฒนาระบบการจัดการวัสดุ/ครุภัณฑ์ กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ทุนอุดหนุนการวิจัยบุคลากร(สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม -
0002 การศึกษาประสิทธิภาพการจัดตารางสอนในระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการอาณานิคมมด

ปีที่ : 33 | ฉบับที่ : 5 ประจำเดือน : กันยายน – ตุลาคม 2557

ทุนอุดหนุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ปีงบประมาณ 2556) และได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0003 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวิชาโครงงานนักศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2557 ทุนอุดหนุนการวิจัยบุคลากร(สายสนับสนุน) ประจำปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม -
0004 ระบบงานประกันคุณภาพสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 12-13 พ.ค. 2558 - การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 1 (NCTIM 2015)
0005 การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยเซ็นเซอร์ 30-31 มีนาคม 2559 - การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 (NCTIM 2016)
0006 การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ 30-31 มีนาคม 2559 - การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 2 (NCTIM 2016)
0007 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ในระบบเว็บสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1-3 มีนาคม 2560 ทุนอุดหนุนการวิจัย R2R ประจำปีงบประมาณ 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017)
0008 การพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจ่าย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1-3 มีนาคม 2560 - การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017)
0009 การพัฒนาระบบซื้อ-ขายสินค้ามือสองออนไลน์ 1-3 มีนาคม 2560 - การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017)
0010 การพัฒนาเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมัดหมี่ของดีอำเภอชนบท 1-3 มีนาคม 2560 - การประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 (NCTIM 2017)
0011 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา 20-22 เมษายน 2560 - The 5th ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING (AUCC2017Proceeding)
0012 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลน้ำประปาหมู่บ้านหนองตาเต็นออนไลน์ 20-22 เมษายน 2560 - The 5th ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING (AUCC2017Proceeding)