อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม
Nuttapong Ponsayom
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งในสาขา : กรรมการสาขา
โทรศัพท์ : -
มือถือ : 085-7416711
Email : -
ห้องทำงาน : อาคารศูนย์ภาษา
  วุฒิการศึกษา : 
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2550
วท.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2554

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ แหล่งงบประมาณ ตีพิมพ์เผยแพร่
001

วิจัย การพัฒนาแอฟพลิเคชั่นจำลองการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โดยผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง

  สถาบันวิจัย  มรม.  
002 ICER 2014 The   development  of  application  for present the  knowledge of  folk wisdom “Thai  E-saan Drum”   2014

 

to cooperate the community. Nattapong

Ponsayom  Proceedings of the 7 Th   International Conference on Educational Reform

(ICER 2014), Innovations and Good Practices in Education: Global Perspectives

003 วิจัยการพัฒนาแอฟพลิเคชั่นเพื่อเสนอองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น“กลองยาวพื้นบ้านอีสาน”ร่วมกับ ชุมชน   
สถาบันวิจัย  มรม.
 
004 ผลการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ตสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป หลักสูตร 1  วัน     ICSSS 2013
005 การพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
006 การใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม     งานประชุมวิชาการ ICSSS 2012 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Proceeding (Poster)
007 การใช้ Tablet เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    

งานประชุมวิชาการ ICSSS 2012 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Proceeding (Oral)

008 รูปแบบการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่ชุมชนบูรณาการในรายวิชา  การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
009 รูปแบบการจัดการ ไอซีที โรงเรียน   สถาบันวิจัย  มรม.