รายชื่อนักศึกษา

วิทยาเขต ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา ภาคปกติ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา 563370041 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2557
กลุ่ม 571/5733700401
 
ลำดับ  รหัสประจำตัว ชื่อ สถานภาพ กลุ่ม
1  573370040101  นางสาวขวัญกมล สระทองอยู่ ปกติ 571/5733700401 
2  573370040102  นางสาวจิราภรณ์ แก้วลา ปกติ 571/5733700401 
3  573370040103  นางสาวจุฑามาศ เหลี่ยมไทยสงค์ ปกติ 571/5733700401 
4  573370040104  นางสาวดารุณี ระหารนอก ปกติ 571/5733700401 
5  573370040105  นางสาวรสสุคนธ์ ขนเปี้ยม ปกติ 571/5733700401 
6  573370040106  นางสาวสุกัญญา แสนสมบัติ ปกติ 571/5733700401 
7  573370040108  นางสาวสุจิตรา ลือโสภา ปกติ 571/5733700401 
8  573370040109  นางสาวอำพร วงษ์แสนคำ ปกติ 571/5733700401 
9  573370040110  นายจตุรงค์ พุดสีเสน ปกติ 571/5733700401 
10  573370040111  นายจิรวัฒน์ วารินทร์ ปกติ 571/5733700401 
11  573370040112  นายธนวัฒน์ แสงสุริยะ ปกติ 571/5733700401 
12  573370040114  นายปรีชาพล น้อยอามาตย์ ปกติ 571/5733700401 
13  573370040116  นายภูมินทร์ ภูเหิร ปกติ 571/5733700401