วิทยาเขต ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา 563170041 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2558
กลุ่ม 581/5831700401
 
ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ สถานภาพ กลุ่ม
1  583170040101  นางสาวจุฬาลักษณ์ สินไธสง ปกติ 581/5831700401 
2  583170040102  นางสาวปรางค์ฤดี สุกอร่าม ปกติ 581/5831700401 
3  583170040104  นางสาวพรชนก แสงกล้า ปกติ 581/5831700401 
4  583170040106  นางสาวรัตนากร สิทธิประเสริฐ ปกติ 581/5831700401 
5  583170040107  นางสาววชิราภรณ์ ไชยบุดดี ปกติ 581/5831700401 
6  583170040108  นางสาวสไบทิพย์ ดวงสำราญ ปกติ 581/5831700401 
7  583170040110  นายเกียรติภูมิ กุภาพันธ์ ปกติ 581/5831700401 
8  583170040111  นายชิษณุพงศ์ บุญค้ำ ปกติ 581/5831700401 
9  583170040112  นายเชิญโชค ขันตี ปกติ 581/5831700401 
10  583170040113  นายณรงค์ฤทธิ์ เรืองดงยาง ปกติ 581/5831700401 
11  583170040114  นายณัฐพล อาดูลย์ ปกติ 581/5831700401 
12  583170040115  นายธนพล ยิ่งกำแหง ปกติ 581/5831700401 
13  583170040116  นายธนานันต์ ประเพระตา ปกติ 581/5831700401 
14  583170040118  นายบุญญารักษ์ หาญณรงค์ ปกติ 581/5831700401 
15  583170040119  นายปราการ มั่นจิต ปกติ 581/5831700401 
16  583170040121  นายพรชัย เกณฑ์การ ปกติ 581/5831700401 
17  583170040122  นายพรเทพ สุทาดา ปกติ 581/5831700401 
18  583170040126  นายวิทวัช วรโคตร ปกติ 581/5831700401 
19  583170040127  นายวิวัฒน์ หารวาระ ปกติ 581/5831700401 
20  583170040128  นายวิษณุ นารี ปกติ 581/5831700401 
21  583170040129  นายสิทธิชัย สังข์ศิริ ปกติ 581/5831700401 
22  583170040130  นายอมฤต อุปแก้ว ปกติ 581/5831700401