รายชื่อนักศึกษา

วิทยาเขต ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา 553170041 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
กลุ่ม 551/5531700401
 
ลำดับ  รหัสประจำตัว ชื่อ สถานภาพ กลุ่ม
1  553170040101  นางสาวกนกกานต์ บุญเรือง ปกติ 551/5531700401 
2  553170040104  นางสาวเครือวัลย์ จันคำจร ปกติ 551/5531700401 
3  553170040106  นางสาวจิราพรรณ ไชยขันธุ์ ปกติ 551/5531700401 
4  553170040107  นางสาวจุทารัตน์ พลคำ ปกติ 551/5531700401 
5  553170040108  นางสาวชุภามาศ ไชยวิชิต ปกติ 551/5531700401 
6  553170040111  นางสาวปนัดดา คงดี ปกติ 551/5531700401 
7  553170040112  นางสาวปียาอร ดวงวิสุ่ย ปกติ 551/5531700401 
8  553170040114  นางสาวพัชราภรณ์ พลหนองหลวง ปกติ 551/5531700401 
9  553170040115  นางสาวภัสราภรณ์ สมบูรณ์พันธ์ ปกติ 551/5531700401 
10  553170040116  นางสาวเมธาริณี บัวระบัติ ปกติ 551/5531700401 
11  553170040118  นางสาววิรันดา ตีกา ปกติ 551/5531700401 
12  553170040119  นางสาวศรัญญา ภูวนารถ ปกติ 551/5531700401 
13  553170040121  นางสาวศิริพร ศรีโยธา ปกติ 551/5531700401 
14  553170040124  นางสาวสุกานต์ดา สมนา ปกติ 551/5531700401 
15  553170040127  นางสาวสุภาวรรณ สิงห์สุวรรณ ปกติ 551/5531700401 
16  553170040128  นางสาวอภิญญา เพ็ชรน้อย ปกติ 551/5531700401 
17  553170040130  นางสาวอรวรรณ คำไซร้ ปกติ 551/5531700401 
18  553170040133  นายจิรายุ บุษบงศ์ ปกติ 551/5531700401 
19  553170040134  นายชัชวาล พิมพ์จ่อง ปกติ 551/5531700401 
20  553170040135  นายณัฐชัย กัดไธสง ปกติ 551/5531700401 
21  553170040136  นายต้นตระกาล ปินะสา ปกติ 551/5531700401 
22  553170040138  นายธีระพงษ์ อุปัชฌาใต้ ปกติ 551/5531700401 
23  553170040141  นายพัฒนพงษ์ ฤทธิ์ทรงเมือง ปกติ 551/5531700401 
24  553170040142  นายยุทธนา แสนท้าว ปกติ 551/5531700401 
25  553170040143  นายรัฐกร สุนทรรส ปกติ 551/5531700401 
26  553170040144  นายวานุพงษ์ ร้านคำมี ปกติ 551/5531700401 
27  553170040146  นายสุพจน์ สุทาธรรม ปกติ 551/5531700401 
28  553170040147  นายอนุชาติ วงศ์ทอง ปกติ 551/5531700401 
29  553170040148  นายอภิเดช ดลชม ปกติ 551/5531700401 
30  553170040149  นายอาทิตย์ จันทร์เปล่ง ปกติ 551/5531700401 
31  553170040150  นางสาวอานัฐตา บุตรคำโชติ ปกติ 551/5531700401 
32  553170040151  นางสาวเพียงรัมพร แก้วพิมพ์ ปกติ 551/5531700401

 

รายชื่อนักศึกษา

วิทยาเขต ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา 553170041 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2555
กลุ่ม 551/5531700402
 
ลำดับ  รหัสประจำตัว ชื่อ สถานภาพ กลุ่ม
1  553170040201  นางสาวกาญจนา สังฆะมณี ปกติ 551/5531700402 
2  553170040203  นางสาวขวัญไพร สุราช ปกติ 551/5531700402 
3  553170040204  นางสาวจรินญา น้อยแสง ปกติ 551/5531700402 
4  553170040205  นางสาวจิราพร วรคำ ปกติ 551/5531700402 
5  553170040206  นางสาวจิราภรณ์ พลคำ ปกติ 551/5531700402 
6  553170040207  นางสาวเจษฎ์ศุภา แสนราช ปกติ 551/5531700402 
7  553170040210  นางสาวนัดดา เภาสี ปกติ 551/5531700402 
8  553170040211  นางสาวดวงแก้ว นามเดช ปกติ 551/5531700402 
9  553170040213  นางสาวพวงผกา ไชยเวช ปกติ 551/5531700402 
10  553170040214  นางสาวพิจิตา บุญชูหล้า ปกติ 551/5531700402 
11  553170040215  นางสาวมยุรา เหล่าเจริญ ปกติ 551/5531700402 
12  553170040216  นางสาวระพีพร ถืออาวุธ ปกติ 551/5531700402 
13  553170040217  นางสาววิยะดา แสนราชา ปกติ 551/5531700402 
14  553170040218  นางสาววิสาชล ประโสทะกัง ปกติ 551/5531700402 
15  553170040221  นางสาวศิริรัตน์ นาคครุฑ ปกติ 551/5531700402 
16  553170040224  นางสาวสุทธิดา ไปหนี้ ปกติ 551/5531700402 
17  553170040226  นางสาวสุพัตรา มาตรา ปกติ 551/5531700402 
18  553170040227  นางสาวสุวนันท์ เม่งเจริญ ปกติ 551/5531700402 
19  553170040229  นางสาวอรพรรณ บัณฑิตตา ปกติ 551/5531700402 
20  553170040230  นางสาวอลิตา นาเมืองรักษ์ ปกติ 551/5531700402 
21  553170040233  นายจักรพงศ์ ทวีสัตย์ ปกติ 551/5531700402 
22  553170040234  นายชญานนท์ ปราสาร ปกติ 551/5531700402 
23  553170040236  นายณัฐวัตร แสงจันทร์ ปกติ 551/5531700402 
24  553170040239  นายนพรัตน์ ศรีเกื้อกูล ปกติ 551/5531700402 
25  553170040240  นายปรายมาณัฐ บุญศรีนาค ปกติ 551/5531700402 
26  553170040243  นายรณศาสตร์ อันเณร ปกติ 551/5531700402 
27  553170040246  นายสมบัติ ศรีเตชะ ปกติ 551/5531700402 
28  553170040247  นายสุรเชษฐ์ นามเชียงใต้ ปกติ 551/5531700402 
29  553170040248  นายอนุรักษ์ สุระขันตี ปกติ 551/5531700402 
30  553170040250  นายพิพัฒน์พงษ์ เพริดพราว ปกติ 551/5531700402 
31  553170040251  นางสาวเกศรินทร์ ปุณณสร้างเกียรติ ปกติ 551/5531700402