วิทยาเขต ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา 563170041 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2556
กลุ่ม 561/5631700401
 
ลำดับ  รหัสประจำตัว ชื่อ สถานภาพ กลุ่ม
1  563170040101  นางสาวกนกพร คงทับทิม ปกติ 561/5631700401 
2  563170040102  นางสาวกาญจนา สิงห์พลทัน ปกติ 561/5631700401 
3  563170040104  นางสาวชลิดา พรนิคม ปกติ 561/5631700401 
4  563170040105  นางสาวฐาปนีย์ ภักดี ปกติ 561/5631700401 
5  563170040107  นางสาวทิพวรรณ โสเมืองฮาม ปกติ 561/5631700401 
6  563170040110  นางสาวนิศารัตน์ เทียบดอกไม้ ปกติ 561/5631700401 
7  563170040111  นางสาวประภาวดี รัฐเมือง ปกติ 561/5631700401 
8  563170040112  นางสาวปริชาติ เรืองวิเศษ ปกติ 561/5631700401 
9  563170040113  นางสาวปาริชาติ คุณวัตร ปกติ 561/5631700401 
10  563170040114  นางสาววรวรรณ ชมภูสอ รักษาสภาพ 561/5631700401 
11  563170040115  นางสาววารี ทองปั้น ปกติ 561/5631700401 
12  563170040118  นางสาวสุปรียา เดชรักษา ปกติ 561/5631700401 
13  563170040120  นางสาวอรอนงค์ แก้วมาลา ปกติ 561/5631700401 
14  563170040122  นายกัมปนาท ภูวนกลกรรม ปกติ 561/5631700401 
15  563170040123  นายชัยดำรงค์ ประพาศพงษ์ ปกติ 561/5631700401 
16  563170040125  นายณัฐวุฒิ ทินบุตร ปกติ 561/5631700401 
17  563170040126  นายทินกร ดรมิ่งคุณ ปกติ 561/5631700401 
18  563170040127  นายธีรพงศ์ สุริโย ปกติ 561/5631700401 
19  563170040128  นายบัณฑิต แก้วภูมิแห่ ปกติ 561/5631700401 
20  563170040129  นายพัทธดนย์ พาหา ปกติ 561/5631700401 
21  563170040130  นายพิษณุ เสริฐทรัพย์ ปกติ 561/5631700401 
22  563170040131  นายมนัสพงษ์ สีกุลา ปกติ 561/5631700401 
23  563170040133  นายวัชรศักดิ์ ปฏิตังโข ปกติ 561/5631700401 
24  563170040134  นายวุฒิชัย เจริญผล ปกติ 561/5631700401 
25  563170040135  นายศักดิ์สิทธิ์ สำราญรื่น ปกติ 561/5631700401 
26  563170040136  นายสราวุฒิ สร้อยลา ปกติ 561/5631700401 
27  563170040137  นายอนุรักษ์ อุดมเดช ปกติ 561/5631700401 
28  563170040138  นายอภิชัย จันทร์ศรี ปกติ 561/5631700401 
29  563170040139  นายอานนท์ ธุระกิจ ปกติ 561/5631700401 
30  563170040140  นายวัฒพล เนื่องคันธีร์ ปกติ 561/5631700401

 

รายชื่อนักศึกษา

วิทยาเขต ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา 563170041 : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2556
กลุ่ม 561/5631700402
 
ลำดับ  รหัสประจำตัว ชื่อ สถานภาพ กลุ่ม
1  563170040201  นางสาวกนกวรรณ กลางเฉวียง ปกติ 561/5631700402 
2  563170040202  นางสาวจริยา รองทอง ปกติ 561/5631700402 
3  563170040203  นางสาวจุฑารัตน์ แสนชูปา ปกติ 561/5631700402 
4  563170040205  นางสาวณัฐชนานันท์ ไชยพลงาม ปกติ 561/5631700402 
5  563170040208  นางสาวธิมาภรณ์ ทอนเสาร์ ปกติ 561/5631700402 
6  563170040209  นางสาวนิภาพร สุนทรสนิท ปกติ 561/5631700402 
7  563170040211  นางสาวปราชิญา เสริฐสม ปกติ 561/5631700402 
8  563170040212  นางสาวปวีณา เชื่อมวงศ์ ปกติ 561/5631700402 
9  563170040213  นางสาวปิยะวรรณ มูลพันธ์ ปกติ 561/5631700402 
10  563170040216  นางสาวศิรินยา ผ่องลุนหิต ปกติ 561/5631700402 
11  563170040218  นางสาวสุมณฑา บัวทอง ปกติ 561/5631700402 
12  563170040219  นางสาวอภิณพร ภูจีระ ปกติ 561/5631700402 
13  563170040222  นายฉัตรมงคล นันผาด ปกติ 561/5631700402 
14  563170040226  นายเทพธานี ทัพธานี ปกติ 561/5631700402 
15  563170040227  นายนคร สินคำ ปกติ 561/5631700402 
16  563170040228  นายปริญญา แพ่งสองคอน ปกติ 561/5631700402 
17  563170040229  นายพันภิชิต พลโคตร ปกติ 561/5631700402 
18  563170040232  นายวัชรพล มงคลมะไฟ ปกติ 561/5631700402 
19  563170040233  นายวุฒิ พิทักษ์สินเธาว์ ปกติ 561/5631700402 
20  563170040234  นายศรีปกรณ์ โพธิ์ศรีวัง ปกติ 561/5631700402 
21  563170040236  นายสุทธิพงษ์ สาเกตุ ปกติ 561/5631700402 
22  563170040237  นายอนุวัฒน์ พิกุลศรี ปกติ 561/5631700402 
23  563170040238  นายอรรถพล วงค์มาตย์ ปกติ 561/5631700402 
24  563170040239  นายอานพ ไชยวงค์ ปกติ 561/5631700402 
25  563170040240  นางสาวแววตา ชำนาญไพร ปกติ 561/5631700402