ขั้นตอนการจัดทำโครงงานนักศึกษา

  เอกสารขั้นตอนการจัดทำโครงงานนักศึกษา         

 

แบบฟอร์ม

  ทคส.01-คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

  ทคส.02-คำร้องขอสอบหัวข้อโครงงาน

   ทคส.03-คำร้องขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

  ทคส.04-คำร้องขอสอบโครงงาน 5 บท

   Concept Paper โครงงานนักศึกษา

   Project_Format

   Template Present