ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์(ภายใน)

  เอกสารขั้นตอนการฝึกประสบการณ์(ภายใน)         

 

แบบฟอร์ม

  แบบสำรวจข้อมูล เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกภายใน)

  คู่มือเตรียมฝึกประสบการณ์(ส่วนนักศึกษา)