ระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษา

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


พัฒนาโดย นางสาวชลีพร ไปแดน
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม