ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 
ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

 


โครงงาน : การพัฒนาระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ผู้จัดทำ : นางสาวชลีพร ไปแดน

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2560


โครงงาน : ระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ

ผู้จัดทำ : นางสาวชลีพรรณ  ไปแดน

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2560


โครงงาน : ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

ผู้จัดทำ : นาย อานนท์ ธุระกิจ

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน (VR)

ผู้จัดทำ : นางสาวโยทกา เพชรแสน

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2560


โครงงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่

ผู้จัดทำ : นางสาววิริยา พลเสนา

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2560


โครงงาน : แอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดทำ : นายภาคภูมิ วิเลศ

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2560


โครงงาน : ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

ผู้จัดทำ : นางสาวสายฝน ภูสีดวง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์วินัย โกหลำ

ปีการศึกษา : 2560


โครงงาน : แอปพลิเคชันส่งเสริมการขายสำหรับร้านคาร์แคร์สู่ตลาดดิจิทัล

ผู้จัดทำ : นายภูริวิชญ์ บัวบุญ และนายปริญญ์ พันธ์สุวอ

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2560


โครงงาน : การพัฒนาระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ผู้จัดทำ : นางสาวกนกวรรณ ประวันเตา

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2560


โครงงาน : การพัฒนาระบบคลังสินค้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัช เซอร์วิส

ผู้จัดทำ : นางสาวเพียงรัมพร แก้วพิมพ์

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2558

 


58 รายการ | จำนวน : 6 | หน้า : 1 [2][3][4][5][6] ต่อไป>>

 

 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม