ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 
ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

 


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ด เรียลลิตี้ (Augmented Reality) เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์

ผู้จัดทำ : นายไตรทศ ไหดงยาง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลภาษาวัยรุ่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาวไอลัดดา มะเสนา

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กรณีศึกษา ศูนย์สุขภาพชุมชนราชภัฎศรีสวัสดิ์

ผู้จัดทำ : นางสาวกนกพร คงทับทิม

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : แอพพลิเคชั่นการวอร์มร่างกาย 10 ท่ามาตรฐานบนระบบ ปัฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาวกนกวรรณ กลางเฉวียง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ณัฐพงศ์ พลสยม

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาเครื่องปรับอุณหภูมิในน้้าส้าหรับบ่อเลี้ยงปลา

ผู้จัดทำ : นางสาวกาญจนา สิงห์พลทัน

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้สุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาวจริยา รองทอง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาวจารุวรรณ สุดสน

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง My school day สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้จัดทำ : นางสาวจุฑารัตน์ แสนชูปา

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษาอาเซียนเบื้องต้น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาวฐาปนีย์ ภักดี

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาเกมฝึกทักษะการบวก ลบ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาวณัฐชนานันท์ ไชยพลงาม

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2559

 


58 รายการ | จำนวน : 6 | หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6] ต่อไป>>

 

 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม