ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 
ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

 


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย ป.1 เรื่องพยัญชนะ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาววิสาชล ประโสทะกัง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ผู้จัดทำ : นายวุฒิชัย เจริญผล

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมทักษะเด็กปฐมวัย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นางสาวศิรินยา ผ่องลุนหิต

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมการรดน้ำกล้วยไม้ในโรงเรือน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ผู้จัดทำ : นายศุภกิจ เสริฐทรัพย์

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์วินัย โกหลำ

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้จัดทำ : นายสถาพร หวานรอบรู้

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : ระบบสารสนเทศการประกอบอาชีพของประชากรบ้านหัวนาคา

ผู้จัดทำ : นายสทธิพงษ์ สาเกตุ

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์

ผู้จัดทำ : นางสาวสุพัตรา มาตรา

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาระบบขายสินค้า O-TOP หมู่บ้านโนนทอง

ผู้จัดทำ : นางสาวสุมณฑา บัวทอง และนางสาวแววตา ชานาญไพร

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์วินัย โกหลำ

ปีการศึกษา : 2559


โครงงาน : การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นอาเซียนน่ารู้

ผู้จัดทำ : นายอนุชาติ วงศ์ทอง

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี

ปีการศึกษา : 2558


โครงงาน : การพัฒนาระบบบริหารจัดการดารงค์ฟาร์ม

ผู้จัดทำ : นายอนุรักษ์ อุดมเดช

อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน

ปีการศึกษา : 2559

 


58 รายการ | จำนวน : 6 | หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6] ต่อไป>>

 

 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม