ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 

หน้าแรก โครงงาน

ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

   
Vote Point. 4.64
10
0
0
0
1
  หัวข้อโครงงาน : ระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ
  อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ
  ผู้จัดทำ : นางสาวชลีพรรณ  ไปแดน
  ปีการศึกษา : 2560
  บทคัดย่อ : การศึกษาโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ 2) ประเมินคุณภาพระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา1)ระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ2) แบบประเมินคุณภาพของระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ ประกอบด้วย2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิกระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำ สามารถตอบคำถามเองได้อัตโนมัติ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการตอบคำถามและให้คำปรึกษาต่างๆ ได้ 2. ผลการประเมินคุณภาพระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.37, S.D. = 0.58) 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบช่วยให้คำปรึกษากึ่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลคำโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =4.45, S.D. = 0.68)
  ..
ไฟล์โครงงาน
: สำหรับสมาชิก
 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม