ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 

หน้าแรก โครงงาน

ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

   
Vote Point. 4.80
9
0
1
0
0
  หัวข้อโครงงาน : ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา
  อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ
  ผู้จัดทำ : นาย อานนท์ ธุระกิจ
  ปีการศึกษา : 2559
  บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา 2) ประเมินคุณภาพของระบบการจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ระบบการจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ส่วนสมาชิก และส่วนผู้ดูแลระบบ 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  ..
ไฟล์โครงงาน
: สำหรับสมาชิก
 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม