ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 

หน้าแรก โครงงาน

ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

   
Vote Point. 5.00
11
0
0
0
0
  หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสมือน (VR)
  อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี
  ผู้จัดทำ : นางสาวโยทกา เพชรแสน
  ปีการศึกษา : 2560
  บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) 2) ประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) 2)ประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR ) และ 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR)สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา มีดังนี้ 1. แอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) ประกอบด้วย ภาพทิวทัศน์ 4 มุมของพระธาตุนาดูนและแผนที่ พร้อมแสดงรายละเอียด และเสียงบรรยายประกอบ 2. ผลการประเมินคุณภาพแอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3. ผลการสอบความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชั่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานพระธาตุนาดูนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  ..
ไฟล์โครงงาน
: สำหรับสมาชิก
 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม