ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 

หน้าแรก โครงงาน

ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

   
Vote Point. 5.00
7
0
0
0
0
  หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่
  อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ
  ผู้จัดทำ : นางสาววิริยา พลเสนา
  ปีการศึกษา : 2560
  บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่ 2) ประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่ 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรโรงเรียนบ้านมะโบ่ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ ระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่ แบบประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1.ระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่ประกอบด้วย3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลทุกอย่างในระบบได้ส่วนที่ 2 ส่วนของผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากร สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ดูข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ดูข้อมูลนักเรียนได้ ส่วนที่ 3 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากรได้ 2. ผลการประเมินคุณภาพระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่ โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.26,S.D.= 0.61) 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการโรงเรียนบ้านมะโบ่โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64, S.D.= 0.48)
  ..
ไฟล์โครงงาน
: สำหรับสมาชิก
 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม