ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 

หน้าแรก โครงงาน

ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

   
Vote Point. 4.90
9
1
0
0
0
  หัวข้อโครงงาน : แอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน
  ผู้จัดทำ : นายภาคภูมิ วิเลศ
  ปีการศึกษา : 2560
  บทคัดย่อ : การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบแอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์2) ประเมินคุณภาพระบบแอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร จำนวน 10 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1)ระบบแอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 2) ประเมินคุณภาพระบบแอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์3) สอบถามความพึงพอใจสถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนระบบบริหารจัดการข้อมูลแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล บันทึกข้อมูล และ ส่วนแอปพลิเคชันสามารถแจ้งซ่อมและดูสถานการณ์แจ้งซ่อมได้ด้วย พบว่าระบบแอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 2. ผลการประเมินคุณภาพระบบแอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับดี มาก ( x= 4.38,S.D. =0.62) 3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบแอปพลิเคชันแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x= 4.75,S.D. =0.43)
  ..
ไฟล์โครงงาน
: สำหรับสมาชิก
 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม