ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 

หน้าแรก โครงงาน

ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

   
Vote Point. 4.38
6
1
0
0
1
  หัวข้อโครงงาน : ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ
  อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์วินัย โกหลำ
  ผู้จัดทำ : นางสาวสายฝน ภูสีดวง
  ปีการศึกษา : 2560
  บทคัดย่อ : การศึกษาโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ 2) เพื่อประเมินคุณภาพของระบบตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ 2) แบบประเมินคุณภาพระบบตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการการศึกษา พบว่า 1)ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัตโนมัติที่พัฒนาโดยใช้ภาษาC# ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่1.ส่วนรายละเอียดห้องคอมพิวเตอร์ และ 2.ส่วนรายงานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ระบบสามารถตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และรายงานผลอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง 2) ผลการประเมินคุณภาพระบบตรวจสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.43 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68
  ..
ไฟล์โครงงาน
: สำหรับสมาชิก
 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม