ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 

หน้าแรก โครงงาน

ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

   
Vote Point. 4.86
6
1
0
0
0
  หัวข้อโครงงาน : แอปพลิเคชันส่งเสริมการขายสำหรับร้านคาร์แคร์สู่ตลาดดิจิทัล
  อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์นราธิป ทองปาน
  ผู้จัดทำ : นายภูริวิชญ์ บัวบุญ และนายปริญญ์ พันธ์สุวอ
  ปีการศึกษา : 2560
  บทคัดย่อ : การศึกษาโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายสำหรับร้านคาร์แคร์สู่ตลาดดิจิทัล 2) เพื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายสำหรับร้านคาร์แคร์สู่ตลาดดิจิทัลเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1)แอปพลิเคชันส่งเสริมการขายสำหรับร้านคาร์แคร์สู่ตลาดดิจิทัล 2) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายสำหรับร้านคาร์แคร์สู่ตลาดดิจิทัลสถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) แอปพลิเคชันส่งเสริมการขายสำหรับร้านคาร์แคร์สู่ตลาดดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลคาร์แคร์ 2. ด้านแอปพลิเคชันในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมสามารถ เพิ่ม แก้ไข หรือลบ account ของพนักงานร้านได้ สามารถดูรายงานการเงินได้ สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบสมาชิกได้ สามารถปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ เพิ่ม ลบ แก้ไขรายการบริการได้ สามารถจัดการคิวหน้าร้านและคิวออนไลน์ได้ สามารถปรับเปลี่ยนรายการโปรโมชั่นได้ สามารถตรวจสอบการใช้งานโปรโมชั่นของสมาชิกและการขอใช้สิทธิ์โปรโมชั่นของสมาชิกได้ และยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จชำระเงินของผู้ที่มาใช้บริการได้ ทั้งแบบเป็นสมาชิกและแบบลูกค้าทั่วไปส่วนด้านแอปพลิเคชัน ผู้ที่เข้ามาใช้งานระบบสามารถสมัครสมาชิกได้ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ สามาถดูสาขาที่อยู่ใกล้คียงได้ สามารถดูบริการของทางร้านได้ สามารถดุโปรโมชั่นของทางร้านได้ สามารถจองคิวออนไลน์ได้ และสามารถดูคิวหน้าร้านและคิวออนไลน์ที่มีได้ 2) ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันส่งเสริมการขายสำหรับร้านคาร์แคร์สู่ตลาดดิจิทัล โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย = 4.35 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.55
  ..
ไฟล์โครงงาน
: สำหรับสมาชิก
 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม