ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 

หน้าแรก โครงงาน

ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

   
Vote Point. 4.82
10
0
1
0
0
  หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ
  ผู้จัดทำ : นางสาวกนกวรรณ ประวันเตา
  ปีการศึกษา : 2560
  บทคัดย่อ : การศึกษาโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) ประเมินคุณภาพของระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบไปรษณีย์เอชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสรเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่าง่ายด้วยวิธีการจับฉลากเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา1)ระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2) แบบประเมินคุณภาพของระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของเจ้าหน้าที่ ระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้บริการไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 2. ผลการประเมินคุณภาพระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.49, S.D. = 0.58) 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบไปรษณีย์เอกชนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.26, S.D. = 0.62)
  ..
ไฟล์โครงงาน
: สำหรับสมาชิก
 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม