ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 

หน้าแรก โครงงาน

ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

   
Vote Point. 4.71
12
0
2
0
0
  หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาระบบคลังสินค้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัช เซอร์วิส
  อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ
  ผู้จัดทำ : นางสาวเพียงรัมพร แก้วพิมพ์
  ปีการศึกษา : 2558
  บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบคลังสินค้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัช เซอร์วิส 2) ประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบคลังสินค้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัช เซอร์วิส กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์จานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ระบบคลังสินค้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัช เซอร์วิส 2) แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบคลังสินค้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัช เซอร์วิส สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1. การพัฒนาระบบคลังสินค้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัช เซอร์วิส ประกอบด้วยคลังสินค้า จัดการข้อมูลสินค้า สั่งซื้อสินค้า รับสินค้า ตรวจสอบสินค้า และขายสินค้า ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนาระบบคลังสินค้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัช เซอร์วิส มีคุณภาพ 2. ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบคลังสินค้าร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทัช เซอร์วิส โดยรวมอยู่ในระดับมาก
  ..
ไฟล์โครงงาน
: สำหรับสมาชิก
 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม