ระบบจัดการข้อมูลโครงงานนักศึกษา

 

หน้าแรก โครงงาน

ค้นหาข้อมูล * กรอกข้อมูล

   
Vote Point. 4.94
15
1
0
0
0
  หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  อาจารย์ปรึกษา : อาจารย์ทิพวิมล ชมภูคำ
  ผู้จัดทำ : นางสาวชลีพร ไปแดน
  ปีการศึกษา : 2560
  บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 2) ประเมินคุณภาพระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 3)เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์สาขาจำนวน 5 คน นักศึกษาจำนวน 30 คน สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ1)ระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร2) แบบประเมินคุณภาพระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า 1. ระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารประกอบด้วย2ส่วน คือ ส่วนของสมาชิก และส่วนของผู้ดูแล ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีระบบในหน่วยงาน และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ผลการประเมินคุณภาพระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.47,S.D. =0.50) 3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบการจัดการขอสอบโครงงานนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.50, S.D. =0.56)
  ..
ไฟล์โครงงาน
: สำหรับสมาชิก
 
 
 
พัฒนาโดย นายอานนท์ ธุรกิจ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม