ข่าวสาร/บทความ

รู้จักเรา

เว็บนี้สร้างโดย ธีมองค์กร ซึ่งเป็นธีมลูกของ ธีมแพลนท์ ใช้ระบบใบอนุญาตเดียวกับธีมแพลนท์ หากธีมแพลนท์เป็นแบบไม่จำกัดจำนวนเว็บ ธีมองค์กรก็สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนเช่นกัน

บริการข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 15/2564 ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

โครงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้บริบทการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการโดยผสมผสานรูปแบบออนไลน์  กลุ่มงานที่5 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม Conference Room 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนและวางแผนการฝังตัวเพื่อพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ”

Title Section

Reinventing University

พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

กลุ่มงาน

สำนักงานศูนย์นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอัจฉริยะ

กลุ่มปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

กลุ่มพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

กลุ่มงานพัมนาเชิงพื้นที่

สาระดิจิทัลน่ารู้

Facebook Page Reinventing

โครงการ Reinventing

ปฏิทินกิจกรรม