หมวดหมู่: วารสารวิชาการ

วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2557,
VOLUME 1 ISSUE 2 JULY-DECEMBER 2557

Filter_Search

วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2557,
VOLUME 1 ISSUE 1 JANUARY-JUNE 2557

Filter_Search