สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ข้อมูลหลัก
  คณะ/สาขาวิชาภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  3
1.    ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1    ปรัชญา
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถปฏิบัติงานได้ตรงความต้องการขององค์การและทันกับสภาพการณ์ของการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

1.2    วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
      1.2.1   มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและเอกชนและทันกับสภาพการณ์ของการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
      1.2.2   มีความสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมและมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
      1.2.3   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
      1.2.4    มีความสามารถในการปรับตัวเข้าการทำงาน  มีทักษะในการทำงานกลุ่ม มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบในงานกลุ่ม  รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
      1.2.5  มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | หลักสูตร | บุคลากร | กระดานสนทนา | ดาวน์โหลด     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44000 โทรศัพท์ 0-4371-2710 โทรสาร 0-4371-2161
  Copyright © 2015 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All Rights Reserved.