สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ข้อมูลหลัก
  คณะ/สาขาวิชาภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  5

1.   ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย          :   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Science in Information Technology Management  
 
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
      ชื่อเต็ม (ไทย)       :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ชื่อย่อ (ไทย)        :  วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
      ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :  Bachelor of Science  (Information Technology Management)
      ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :  B.Sc. (Information Technology Management)
 
3.   วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
      การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    
4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
      138 หน่วยกิต
 
5.   รูปแบบของหลักสูตร
      5.1   รูปแบบ
              เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ TQFระดับ 3
      5.2   ภาษาที่ใช้
              ภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
      5.3   การรับเข้าศึกษา
              รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
      5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
              ไม่มี
      5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
              ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 
6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
      -  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      -  สภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2557  วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
      -  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 10/2557  วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
      -  เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2557
 
7.      ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
          หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในปีการศึกษา 2561     
 
8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
      (1)    นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
      (2)    นักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
      (3)    นักวิชาด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      (4)    ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
      (5)    ผู้ดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์กร
      (6)    เจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
      (7)    นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ

 


ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | หลักสูตร | บุคลากร | กระดานสนทนา | ดาวน์โหลด     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44000 โทรศัพท์ 0-4371-2710 โทรสาร 0-4371-2161
  Copyright © 2015 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All Rights Reserved.