สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ข้อมูลหลัก
  คณะ/สาขาวิชาภายใน
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  10
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
 
จำนวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    ไม่น้อยกว่า       33      หน่วยกิต
จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2549)
รายละเอียดดังภาคผนวก ข.  โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้
          ก1.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                           9 หน่วยกิต
          ก2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                    9 หน่วยกิต
          ก.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                    6 หน่วยกิต
          ก.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและคณิตศาสตร์                       9 หน่วยกิต
 
 ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                   ไม่น้อยกว่า       99      หน่วยกิต
          ข1.วิชาแกนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                  27 หน่วยกิต
          ข2.วิชาชีพบังคับ                                                                              58 หน่วยกิต
          ข.3 วิชาชีพเลือก                                                
                    - หลักสูตรปกติ                                                                      9  หน่วยกิต
                    - หลักสูตรสหกิจศึกษา                                                            6  หน่วยกิต
          ข.4วิชาชีพด้านฝึกประสบการณ์                                                   
                    - หลักสูตรปกติ                                                                      5 หน่วยกิต
                    - หลักสูตรสหกิจศึกษา                                                            8 หน่วยกิต
 
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     ไม่น้อยกว่า       6        หน่วยกิต

ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | หลักสูตร | บุคลากร | กระดานสนทนา | ดาวน์โหลด     สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  รหัสไปรษณีย์ 44000 โทรศัพท์ 0-4371-2710 โทรสาร 0-4371-2161
  Copyright © 2015 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. All Rights Reserved.