ประกาศ เรียนนักวิจัยทุกท่านที่ส่งบทความแล้วนั้น ให้ดำเนินการชำระเงินค่าบทความ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วแจ้งหลักฐานการโอนที่เว็บไซต์งานประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM หรือคลิกที่เมนู “การชำระเงินออนไลน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
บรรณาธิการงานประชุมวิชาการ