ระบบสืบค้นหนังสือตอบรับ NCTIM

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” (The National Conference on Technology and Innovation Management)