สถานที่จัดงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 043-721919, 043-020227, 081-32052017, 083-6778589
โทรสาร : 043-020227
อีเมล์ : nctim@rmu.ac.th