เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

กองบรรณาธิการ วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

โทรศัพท์/โทรสาร : 043020227 มือถือ : 0926755694
อีเมล์ : project.journalr@gmail.com, thanet.y@rmu.ac.th, nirarach.s@gmailcom