วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2558,
VOLUME 1 ISSUE 2 July – December 2015

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์สื่อมัลติมิเดียกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตโดยการใช้เทคโนโลยี ความจริงเสริมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย : เกศรินทร์ ศรีเงิน, อรญา เสียงเลิศ และ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
Keywords : สื่อมัลติมิเดีย, เรขาคณิต, ความจริงเสริม, ดัชนีประสิทธิผล
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์
ผู้วิจัย : วีระชัย คอนจอหอ, ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร และ ณัฐพงษ์ เอี่ยมอำนวย
Keywords : ระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์, สื่อภาพยนตร์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การประเมินความต้องการสารสนเทศในการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ผู้วิจัย : ชาลี ทองย้อย,วีระชัย คอนจอหอ และ อัญชนา พานิช
Keywords : ระบบสารสนเทศ, การบริหารงบประมาณ
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบปัจจัยโรคประจำตัวผู้สูงอายุโดยใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่ม J48 และ Naive Bayes: กรณีศึกษาสาธารณสุขโพธิ์กลางนครราชสีมา
ผู้วิจัย : เบญจภัค จงหมื่นไวย์
Keywords : ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคพากินชั้น
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย : อิสระ ขวาน้ำคำ และ สวียา สุรมณี
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, จริยธรรมในโลกของข้อมูล
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : สุดารัตน์ สุขเจริญ, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ
Keywords : บทเรียน E-learning, ซอฟต์แวร์, ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท 6
ผู้วิจัย : วลัยลักษณ์ ภักดีกำจร และ อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, โปรแกรม Desktop Author
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : รุ้งนภาพร ภูชาดา และ สวียา สุรมณี
Keywords : แอพพลิเคชั่น, แท็บเล็ต, องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย : จันทร์เพ็ญ ไชยนาแพง, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ผู้วิจัย : อนุชา จ่าสิงห์ และ ณัฐพงศ์ พลสยม
Keywords : ระบบศิษย์เก่าออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |