วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2559,
VOLUME 2 ISSUE 1 January – June 2016

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
ผู้วิจัย : จรรยา โชคกลาง, วุฒิชัย จันทะโยชน์ และ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
Keywords : สื่อการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์, ความจริงเสริม, ประสิทธิภาพ, ดัชนีประสิทธิผล
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบส่งและตรวจคำตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย : ชิตพล สีหะวงษ์, ปณวัฒน์ บุญเหมาะ และ ศุภชัย ทองสุข
Keywords : ส่งและตรวจคำตอบ, ออนไลน์, การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน
ผู้วิจัย : กิตติยศ เงานอ, อธิวัฒน์ สุวรรณคำ, อรรถชัย สุวรรณคำ และ ศุภชัย ทองสุข
Keywords : การตรวจวัดสภาพแวดล้อม, แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบโบก ใบบัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแซวประดู่
ผู้วิจัย : ทิตาวีร์ อนันต์ และ ศิโรรัตน์ กุลวงศ์
Keywords : แอนิเมชัน, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชันคู่มือภาษาอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : ศิริลักษณ์ ก้านทอง และ สมพร กระออมแก้ว
Keywords : ภาษาอาเซียน, เออีซี, แอนดรอยด์
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและสมรรถนะวิชาเอกของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา: กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้วิจัย : สุนิษา มณฑา, ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์, วุฒิชัย พิลึก และ พิชญ์ธนพัฒน์ พรปิติภัทร
Keywords : สมรรถนะวิชาชีพครู, สมรรถนะวิชาเอก, นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK MODEL ด้วยเทคนิคความเป็นจริงเสริมสามมิติ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
ผู้วิจัย : ณัฐกานต์ เทพบำรุง และ จรินทร อุ่มไกร
Keywords : การสอนสามมิติเสมือนจริง, กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้, วิทยาศาสตร์
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5
ผู้วิจัย : กนกวรรณ เรืองแสน และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ
Keywords : คลาสสตาร์ท, กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP, การออกแบบเทมเพล็ต ,โปรแกรม Photoshop CS5
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา
ผู้วิจัย : เฉลิมวุฒิ สุตโท และ ธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : แอนิเมชัน 2 มิติ หนูเมืองกับหนูนา
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อผ่านการสื่อสารไร้สาย
ผู้วิจัย : ณัฐชัย กัดไธสง และ ณัฐพงศ์ พลสยม
Keywords : การควบคุม, หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ, การสื่อสารไร้สาย
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |