วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2559,
VOLUME 2 ISSUE 2 July – December 2016

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชาเคมี เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : เกียรติภูมิ อุเหล่า, ปวรัชชา ศิริโนนรัง และ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
Keywords : สื่อการเรียนการสอน, เทคโนโลยีความจริงเสริม, แบบจำลองอะตอม, วิชาเคมี
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง อุดรธานี
ผู้วิจัย : คณิศร จี้กระโทก, ทรงพล นันทพล, สถิต ชินวงษ์ และ ศรุติ อัศวเรืองสุข
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือ กรณีศึกษา ห้องสมุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : พรพิมล สีเหลือง, อมร เนื้อทอง, สรศักดิ์ เบ้าทอง และ พนิดา พานิชกุล
Keywords : ระบบยืม-คืนหนังสือ, ระบบห้องสมุด
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : สุรสีห์ น้อยมหาไวย และ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
Keywords : แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่ง, การจำแนกกลุ่มผู้ใช้, การท่องเที่ยว, จ.เพชรบุรี
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกล
ผู้วิจัย : พาขวัญ พัดเย็นใจ และ ชนุดม เอกเตชวุฒิ
Keywords : แอนดรอยด์, ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค, เครื่องใช้ไฟฟ้า
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประยุกต์ใช้โดยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนเสิงสาง
ผู้วิจัย : จันทิมา ดีเจริญ และ ศิโรรัตน์ กุลวงศ์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)
ผู้วิจัย : ธรรมจรรยา เรือนทองดี และ จรินทร อุ่มไกร
Keywords : บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย, STEM Education, CAI
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : วรรณ์ทนา สิงห์ชัย และ นคินทร พัฒนชัย
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6, การเรียนรู้แบบกระบวนการปฏิบัติ
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน
ผู้วิจัย : อภินันท์ ภิรมย์, ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ และ ภัทราวัลย์ คำปลิว
Keywords : การพัฒนา, เกมสามมิติ, เกมทางออกอยู่ไหน
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
ผู้วิจัย : วีระพงษ์ เลิศลำหวาน, วีระพน ภานุรักษ์ และ เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์
Keywords : ระบบอนุมัติเงินกู้, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, เว็บเซอร์วิส
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |