หมวดหมู่: วารสารวิชาการ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม – ธันวาคม 2562,
VOLUME 5 ISSUE 2 July – December 2019

Filter_Search

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2562,
VOLUME 5 ISSUE 1 January – June 2019

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางบนสื่อออนไลน์
ผู้วิจัย : ปรัชญา นวนแก้ว, รัตนศักดิ์ เพ็งชะตา, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู
Keywords : ความพึงพอใจในการตัดสินใจ, การตัดสินใจเลือกสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทย
ผู้วิจัย : วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, ปรัชญา นวนแก้ว, ณัฐวุฒิ พรหมเทียน, ณัชพล ปานงาม, และวันชัย เหมืองหม้อ
Keywords : การตัดสินใจท่องเที่ยว, ปัจจัยต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว, ทัศนคติต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : จิตรนันท์ ศรีเจริญ, ดวงจันทร์ สีหาราช และอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
Keywords : แอปพลิเคชัน, ท่องเที่ยว, เทคโนโลยีเสมือนจริง, เพชรบูรณ์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย
ผู้วิจัย : พศิน เหล่าแสงธรรม และ บุหงา ชัยสุวรรณ
Keywords : ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน พฤติกรรมของผู้เล่นโปเกม่อน โก
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดลำปาง
ผู้วิจัย : สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ, วีรศักดิ์ ฟองเงิน และเนตรดาว โทธรัตน์
Keywords : นวัตวิถี, โอทอป, ภูมิสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การจัดการศึกษา 4.0
ผู้วิจัย : ธรัช อารีราษฎร์ และ วรปภา อารีราษฎร์
Keywords : รูปแบบ, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ, การจัดการศึกษา 4.0
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันคำนวณยากลุ่มเสี่ยง
ผู้วิจัย : พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, ปณัชญา เชื้อวงษ์ และธานิล ม่วงพูล
Keywords : แอปพลิเคชัน, ยากลุ่มเสี่ยง, โดบูทามีน, โดปามีน, นิคาดิปีน, ไนโตรกลีเซอรีน, นอร์อิพิเนฟริน
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมรถวีลแชร์อัตโนมัติด้วยสัญญาณสมอง และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย : วิโรจน์ บัวงาม และธานิล ม่วงพูล
Keywords : การสื่อสารระหว่างสัญญาณสมองมนุษย์และคอมพิวเตอร์, แล็บวิว, รถวีลแชร์ไฟฟ้า
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย : อัจฉรา สุมังเกษตร และ ณรงค์ฤทธิ์ มะสุใส
Keywords : สื่อมัลติมีเดีย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ข้าวฮาง, ข้าวงอกฮางก
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศเพื่อให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้วิจัย : จักรกริช คำสม, อภิชาติ เหล็กดี และธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : ระบบสารสนเทศ, การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : อรรถสิทธิ์ คำภูดี, ธรัช อารีราษฎร์ และอภิชาติ เหล็กดี
Keywords : ระบบจัดการเว็บไซต์, และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2561,
VOLUME 4 ISSUE 2 July – December 2018

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : ชฎาพร ภูกองชัย
Keywords : แบบฝึกทักษะคณตศาสตร์, อัตราส่วนและร้อยละ, มัธยมศึกษาปีท 2, โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ผู้วิจัย : ณัฐพงศ พลสยม, ธรัช อารีราษฎร์ และธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์, เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย : สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์, เพ็ญศร ปักกะสีนัง และ ดาเรศ วีระพันธ
Keywords : ฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐาน, มาตรฐานเกษตรปลอดภัย, ผักเบอร์ 8, การพัฒนาระบบ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบควบคุมตู้อบแห้งด้วยเจลกักเก็บความร้อนแบบอัตโนมัติ
ผู้วิจัย : บุญธง วสุริย์, จุฑาศินี พรพุทธศรี และธานิล ม่วงพูล
Keywords : ระบบควบคุม, การอบแห้ง, เจลกักเก็บความร้อน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน (Job Sheet) รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ผู้วิจัย : อรวรรณ แท่งทอง
Keywords : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ใบงาน, โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานเทียบโอนรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : ปริญญา ทองคำ
Keywords : ระบบสารสนเทศ, ฐานข้อมูล, รายวิชาเทียบโอน, หลักสูตรแบบเทียบโอน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์
ผู้วิจัย : ปิติพล พลพบู และ ธานิล ม่วงพูล
Keywords : การทำงานแบบไร้ดิสก์, ซอฟต์แวร์แม่ข่าย, ซอฟต์แวร์ประยุกต์, การลดค่าใช้จ่าย
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้
ผู้วิจัย : เบญจภัค จงหมื่นไวย์, กริช กองศรีมา, แสงเพ็ชร พระฉาย, สายสุนีย์ จับโจร และ อรัญ ซุยกระเดื่อง
Keywords : วิธีการเรียนรู้, เกมมิฟิเคชัน, ยุคดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยายนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ผู้วิจัย : มงคล รอดจันทร์, อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล
Keywords : ไมโคคอนโทรลเลอร์, แอพพลิเคชันบนมือถือ, การเชื่อมต่อ, ระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจำลอง TAM เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : จักรี ทำมาน และ มานิตย์ อาษานอก
Keywords : การยอมรับเทคโนโลยี, ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้วิจัย : อภิดา รุณวาทย์
Keywords : มัลติมีเดียเพื่อท้องถิ่น, การมีส่วนร่วม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : ปิยศักดิ์ ถีอาสนา
Keywords : ฉลากผลิตภัณฑ์, ฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ, ส่งเสริมการเพิ่มรายได้, เทคโนโลยีเสมือนจริง
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2561,
VOLUME 4 ISSUE 1 January – June 2018

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของสารอาหารอัตโนมัติ สำหรับการปลูกผักวิธีไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : นพพล เชาวนกุล, ก้องภพ ลาลุน และ ชนาธิป บุตรบุญ
Keywords : ไฮโดรโปนิกส์, แอนดรอยด์, กรด-ด่าง, อุณหภูมิ, สารอาหาร
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ผลของการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานฝันจากพี่สู่น้องด้วยภูมิสารสนเทศ
ผู้วิจัย : ชนะชัย อวนวัง, ภาสกร ธนศิระธรรม และ นฤมล อินทิรักษ์
Keywords : ค่ายวิชาการ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การสร้างระบบแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : ไพศาล ดาแร่, ฟ้าอาทิตย์ ท่อนทองทิพย์ และ วสวัตติ์ แก้วมาก
Keywords : วินิจฉัยจุดบกพร่อง, คณิตศาสตร์, โพลยา, อำนาจจำแนก
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้วิจัย : วีระพน ภานุรักษ์ และ องอาจ มูลอัต
Keywords : ระบบประกันภัย, ที่อยู่อาศัยออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM
ผู้วิจัย : ปราโมทย์ ตงฉิน, วีระชัย คอนจอหอ และ อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด
Keywords : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, สินค้า
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า
ผู้วิจัย : วิยดา ยะไวทย์, ขวัญฤทัย สิริจินดา และ พณชัย บรรจงรอด
Keywords : ระบบลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน, การจดจำใบหน้า, การประมวลผลภาพ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้
ผู้วิจัย : เกวลี ผาใต้ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และ อภิวัฒน์ วัฒนะสุระ
Keywords : มิติเสมือนจริง, แอปพลิเคชัน, ความพึงพอใจ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล
ผู้วิจัย : วรรณพร สารภักดิ์ และ พรทิพย์ ทวีวรรณกิจ
Keywords : ระบบติดตาม; แอปพลิเคชัน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์
ผู้วิจัย : ธวัชชัย สหพงษ์ และ ศิริลักษณ์ จันทพาหะ
Keywords : โมชันกราฟิก, คอนแทคเลนส์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาองค์ประกอบของแอพพลิเคชันคู่มือเตรียมสอบใบขับขี่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : สุนันทา กลิ่นถาวร, ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี และ นิลาวรรณ ถินวาสนา
Keywords : แอพพลิเคชัน, คู่มือเตรียมสอบ, ระบบปฏิบัติการ, แอนดรอยด์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2560,
VOLUME 3 ISSUE 2 July – December 2017

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ผู้วิจัย : สนทยา พลพาลสังข์ และ รัชชนันท์ หลาบมาลา
Keywords : ห้องพัก, ระบบสารสนเทศ, อุทยานแห่งชาติ, การจอง
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ผู้วิจัย : ปิยสุดา ตันเลิศ, กุ้งนาง อุเหล่า และ นภาพร พุทธวงศ์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม, พืช
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย
ผู้วิจัย : จิรายุ ธรวรินทร์, อาทิตยา ชัยกุล และ สุกุมา อ่วมเจริญ
Keywords : ขยะมูลฝอย, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, การจัดการขยะมูลฝอยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, สื่อการสอน
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : สุวนันท์ บังคม, หทัยรัตน์ วรรณขาม และ พนิดา พานิชกุล
Keywords : ระบบนำทาง, แผนที่อาคาร, มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ TPACK MODEL โดยการใช้การสอนแบบเสมือนจริง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน
ผู้วิจัย : จันทมณี สระทองหน และ จรินทร อุ่มไกร
Keywords : วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีโลกเสมือน, กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น
ผู้วิจัย : เกียรติศักดิ์ ลาประวัติ และ อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น, กระบวนการปฏิบัติ
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning: BBL)
ผู้วิจัย : มานะ โสภา, พรพิมล ยอดดงบัง และ พัชรินทร์ พิสัยพันธุ์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง, การสะกดคำไทย
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : นภาภรณ์ เคนท้าว, กัลยา กระโพธิ์, สุทธิพันธ์ วิชาเรือง และ กนิษฐา อินธิชิต
Keywords : ศรีสะเกษ, ภาษาท้องถิ่น, แอนดรอยด์, แอพพลิเคชัน
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
ผู้วิจัย : จัตุรงค์ ไชยปัน, ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
Keywords : การ์ตูน, แอนิเมชั่น, 3 มิติ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, แก้ปัญหา
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : อภิณพร ภูจีระ และ ณัฐพงศ์ พลสยม
Keywords : แอพพลิเคชั่น, คำศัพท์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ตำนานพระธาตุขามแก่น
ผู้วิจัย : เบญจวรรณ จุปะมะตัง และ ธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : โมชันกราฟิก, ตำนานพระธาตุขามแก่น
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2560,
VOLUME 3 ISSUE 1 January – June 2017

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 3 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชันเสมือนจริง เรื่องระบบสุริยะ ด้วยเทคโนโลยีอัคเมนต์เตดเรียลริตี้
ผู้วิจัย : วรรณศิลป์ ภู่เด่นใส และ สุนันทา ศรีม่วง
Keywords : ระบบสุริยะ, เทคโนโลยีอัคเมนต์เตดเรียลริตี้, แอพพลิเคชัน, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ
ผู้วิจัย : สมประสงค์ อินทรรักษ์ และ สุนันทา ศรีม่วง
Keywords : แอนดรอยด์, ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค, เครื่องใช้ไฟฟ้า
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ผู้วิจัย : ธนพร ศรีสุพล, ปราโมทย์ ตงฉิน และ กรกรต เจริญผล
Keywords : ระบบสารสนเทศ, โปรแกรมประยุกต์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สอดแทรกการ์ตูน แอนิเมชัน 2 มิติ กรณีศึกษา : โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
ผู้วิจัย : วิภาพร เซ็นรัมย์ และ จิรวดี โยยรัมย์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, แอนิเมชัน, วิชาวิทยาศาสตร์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลไร้สายโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้วิจัย : คุณากร สีหนู, ธัญญวรรษ บุษบา, ธานิล ม่วงพูล และ อวยไชย อินทรสมบัติ
Keywords : อาร์ดูโน, ระบบเตือนภัยรถจักรยานยนต์, โมดูล จีเอสเอ็ม 900, สวิตช์ปรอท
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : นภารัตน์ บุตรแดงน้อย และ สวียา สุรมณี
Keywords : เกม, ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล, มัธยมศึกษาปีที่ 2
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบการอนุมัติสินเชื่อบ้านโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
ผู้วิจัย : สุรศักดิ์ แฝงเมือง, วีระพน ภานุรักษ์ และเดือนเพ็ญ ภานุรักษ์
Keywords : สินเชื่อ, เว็บเซอร์วิส, การพัฒนาระบบ
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้วิจัย : เหมือนฝัน พันลม, กฤษดา หินเธาว์ และ อุมาภรณ์ เหล็กดี
Keywords : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้สุขศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : จริยา รองทอง และ อภิชาติ เหล็กดี
Keywords : แอพพลิเคชั่น, เสริมการเรียนรู้, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจ่าย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : ปรียา เดชรักษา และ ทิพวิมล ชมภูคำ
Keywords : แอปพลิเคชัน, บัญชีรายรับ-รายจ่าย
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
View Detail | Full Paper Download |  |

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2559,
VOLUME 2 ISSUE 2 July – December 2016

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 2 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชาเคมี เรื่อง แบบจำลองอะตอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : เกียรติภูมิ อุเหล่า, ปวรัชชา ศิริโนนรัง และ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
Keywords : สื่อการเรียนการสอน, เทคโนโลยีความจริงเสริม, แบบจำลองอะตอม, วิชาเคมี
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง อุดรธานี
ผู้วิจัย : คณิศร จี้กระโทก, ทรงพล นันทพล, สถิต ชินวงษ์ และ ศรุติ อัศวเรืองสุข
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือ กรณีศึกษา ห้องสมุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : พรพิมล สีเหลือง, อมร เนื้อทอง, สรศักดิ์ เบ้าทอง และ พนิดา พานิชกุล
Keywords : ระบบยืม-คืนหนังสือ, ระบบห้องสมุด
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้ด้วยกูเกิ้ลแมพเอพีไอ บนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : สุรสีห์ น้อยมหาไวย และ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์
Keywords : แอพพลิเคชันรับรู้และแสดงตำแหน่ง, การจำแนกกลุ่มผู้ใช้, การท่องเที่ยว, จ.เพชรบุรี
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกล
ผู้วิจัย : พาขวัญ พัดเย็นใจ และ ชนุดม เอกเตชวุฒิ
Keywords : แอนดรอยด์, ไอโอนิคเฟรมเวิร์ค, เครื่องใช้ไฟฟ้า
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประยุกต์ใช้โดยการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนเสิงสาง
ผู้วิจัย : จันทิมา ดีเจริญ และ ศิโรรัตน์ กุลวงศ์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)
ผู้วิจัย : ธรรมจรรยา เรือนทองดี และ จรินทร อุ่มไกร
Keywords : บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย, STEM Education, CAI
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : วรรณ์ทนา สิงห์ชัย และ นคินทร พัฒนชัย
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6, การเรียนรู้แบบกระบวนการปฏิบัติ
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน
ผู้วิจัย : อภินันท์ ภิรมย์, ภาคย์ สธนเสาวภาคย์ และ ภัทราวัลย์ คำปลิว
Keywords : การพัฒนา, เกมสามมิติ, เกมทางออกอยู่ไหน
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบอนุมัติเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม โดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
ผู้วิจัย : วีระพงษ์ เลิศลำหวาน, วีระพน ภานุรักษ์ และ เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์
Keywords : ระบบอนุมัติเงินกู้, สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, เว็บเซอร์วิส
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
View Detail | Full Paper Download |  |

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2559,
VOLUME 2 ISSUE 1 January – June 2016

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม
ผู้วิจัย : จรรยา โชคกลาง, วุฒิชัย จันทะโยชน์ และ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
Keywords : สื่อการเรียนรู้, ผลสัมฤทธิ์, ความจริงเสริม, ประสิทธิภาพ, ดัชนีประสิทธิผล
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบส่งและตรวจคำตอบออนไลน์ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย : ชิตพล สีหะวงษ์, ปณวัฒน์ บุญเหมาะ และ ศุภชัย ทองสุข
Keywords : ส่งและตรวจคำตอบ, ออนไลน์, การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตรและเฝ้าติดตามผ่านสมาร์ทโฟน
ผู้วิจัย : กิตติยศ เงานอ, อธิวัฒน์ สุวรรณคำ, อรรถชัย สุวรรณคำ และ ศุภชัย ทองสุข
Keywords : การตรวจวัดสภาพแวดล้อม, แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ใบโบก ใบบัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านแซวประดู่
ผู้วิจัย : ทิตาวีร์ อนันต์ และ ศิโรรัตน์ กุลวงศ์
Keywords : แอนิเมชัน, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชันคู่มือภาษาอาเซียนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : ศิริลักษณ์ ก้านทอง และ สมพร กระออมแก้ว
Keywords : ภาษาอาเซียน, เออีซี, แอนดรอยด์
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและสมรรถนะวิชาเอกของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา: กรณีศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้วิจัย : สุนิษา มณฑา, ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์, วุฒิชัย พิลึก และ พิชญ์ธนพัฒน์ พรปิติภัทร
Keywords : สมรรถนะวิชาชีพครู, สมรรถนะวิชาเอก, นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK MODEL ด้วยเทคนิคความเป็นจริงเสริมสามมิติ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
ผู้วิจัย : ณัฐกานต์ เทพบำรุง และ จรินทร อุ่มไกร
Keywords : การสอนสามมิติเสมือนจริง, กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้, วิทยาศาสตร์
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาผลการเรียนรู้แบบ MIAP ด้วยโปรแกรม ClassStart เรื่อง การออกแบบ Template Power point ด้วยโปรแกรม Photoshop CS5
ผู้วิจัย : กนกวรรณ เรืองแสน และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ
Keywords : คลาสสตาร์ท, กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP, การออกแบบเทมเพล็ต ,โปรแกรม Photoshop CS5
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หนูเมืองกับหนูนา
ผู้วิจัย : เฉลิมวุฒิ สุตโท และ ธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : แอนิเมชัน 2 มิติ หนูเมืองกับหนูนา
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อผ่านการสื่อสารไร้สาย
ผู้วิจัย : ณัฐชัย กัดไธสง และ ณัฐพงศ์ พลสยม
Keywords : การควบคุม, หุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ, การสื่อสารไร้สาย
วารสาร : ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
View Detail | Full Paper Download |  |

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2558,
VOLUME 1 ISSUE 2 July – December 2015

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์สื่อมัลติมิเดียกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องเรขาคณิตโดยการใช้เทคโนโลยี ความจริงเสริมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย : เกศรินทร์ ศรีเงิน, อรญา เสียงเลิศ และ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์
Keywords : สื่อมัลติมิเดีย, เรขาคณิต, ความจริงเสริม, ดัชนีประสิทธิผล
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์
ผู้วิจัย : วีระชัย คอนจอหอ, ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร และ ณัฐพงษ์ เอี่ยมอำนวย
Keywords : ระบบเช่าคืนสื่อภาพยนตร์, สื่อภาพยนตร์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การประเมินความต้องการสารสนเทศในการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ผู้วิจัย : ชาลี ทองย้อย,วีระชัย คอนจอหอ และ อัญชนา พานิช
Keywords : ระบบสารสนเทศ, การบริหารงบประมาณ
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การเปรียบเทียบปัจจัยโรคประจำตัวผู้สูงอายุโดยใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่ม J48 และ Naive Bayes: กรณีศึกษาสาธารณสุขโพธิ์กลางนครราชสีมา
ผู้วิจัย : เบญจภัค จงหมื่นไวย์
Keywords : ผู้สูงอายุโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, โรคพากินชั้น
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเรื่องจริยธรรมในโลกของข้อมูล สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย : อิสระ ขวาน้ำคำ และ สวียา สุรมณี
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, จริยธรรมในโลกของข้อมูล
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การเลือกซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : สุดารัตน์ สุขเจริญ, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ
Keywords : บทเรียน E-learning, ซอฟต์แวร์, ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมเดีย เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท 6
ผู้วิจัย : วลัยลักษณ์ ภักดีกำจร และ อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, โปรแกรม Desktop Author
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : รุ้งนภาพร ภูชาดา และ สวียา สุรมณี
Keywords : แอพพลิเคชั่น, แท็บเล็ต, องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย : จันทร์เพ็ญ ไชยนาแพง, รศรงค์ พัฒนาอนุสรณ์ และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, เทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
ผู้วิจัย : อนุชา จ่าสิงห์ และ ณัฐพงศ์ พลสยม
Keywords : ระบบศิษย์เก่าออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558
View Detail | Full Paper Download |  |

 

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2558,
VOLUME 1 ISSUE 1 January – June 2015

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เรื่องสวัสดีอาเซียน ตามแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมนิยม
ผู้วิจัย : ยุทธพงษ์ สีลาขวา, ฐิติชญา หมูสี และ นิพล สังสุทธิ
Keywords : สื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย, สื่อมัลติมีเดีย
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้วิจัย : สุกุมา อ่วมเจริญ, กัญจน์พร น้อยภาษี และ จรรยานี อ่อนนิ่ม
Keywords : การพัฒนาระบบ, การเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บ ยืม-คืน อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)
ผู้วิจัย : ปราโมทย์ ตงฉิน, กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร และ ไตรทศ มากมูล
Keywords : ระบบฐานข้อมูล, ระบบจัดเก็บ ยืม-คืน
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบการจัดตารางเรียนตารางสอน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย : สุกัญชลิกา บุญมาธรรม, รัชนี หนาแน่น และ สวรินทร์ นรินทร์
Keywords : ตารางเรียน, ตารางสอน
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : รัตนพร ไกยนุช และ นคินทร พัฒนชัย
Keywords : บทเรียนบนเครือข่าย, ทฤษฏีการเรียนรู้โรเบิร์ต กาเย่, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS6 เบื้องต้น
ผู้วิจัย : อรยา ม่วงมนตรี และ สวียา สุรมณี
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง, การสร้างสรรค์ชิ้นงานโปรแกรม Adobe Flash CS6
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย : จุรีนาต เสโคตร และ นคินทร พัฒนชัย
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์, บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเกมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย : สุภาณี ศรีอุทธา และ สวียา สุรมณี
Keywords : แอพพลิเคชั่น, แท็บเล็ต, ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์, เกม
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย : ธนวัฒน์พันธ์ชัย และ นคินทร พัฒนชัย
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทง
ผู้วิจัย : เจนจิรา โคตรสินธุ์ และ นฤมล อินทิรักษ์
Keywords : 2D animation
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง ปราสาทจันทรา
ผู้วิจัย : ชาญสิปป์ ศิลารัตน์ และ นฤมล อินทิรักษ์
Keywords : การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ
วารสาร : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
View Detail | Full Paper Download |  |