ป้ายกำกับ: วิทยาการคอมพิวเตอร์

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2562,
VOLUME 5 ISSUE 1 January – June 2019

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 5 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางบนสื่อออนไลน์
ผู้วิจัย : ปรัชญา นวนแก้ว, รัตนศักดิ์ เพ็งชะตา, วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ และ สุทธิษา กันจู
Keywords : ความพึงพอใจในการตัดสินใจ, การตัดสินใจเลือกสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทย
ผู้วิจัย : วงษ์ปัญญา นวนแก้ว, ปรัชญา นวนแก้ว, ณัฐวุฒิ พรหมเทียน, ณัชพล ปานงาม, และวันชัย เหมืองหม้อ
Keywords : การตัดสินใจท่องเที่ยว, ปัจจัยต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว, ทัศนคติต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : จิตรนันท์ ศรีเจริญ, ดวงจันทร์ สีหาราช และอนุพงษ์ สุขประเสริฐ
Keywords : แอปพลิเคชัน, ท่องเที่ยว, เทคโนโลยีเสมือนจริง, เพชรบูรณ์
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชนของกลุ่มผู้เล่นโปเกม่อน โกในสังคมไทย
ผู้วิจัย : พศิน เหล่าแสงธรรม และ บุหงา ชัยสุวรรณ
Keywords : ความรู้สึกถึงความเป็นชุมชน พฤติกรรมของผู้เล่นโปเกม่อน โก
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัตวิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยระบบ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ จังหวัดลำปาง
ผู้วิจัย : สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ, วีรศักดิ์ ฟองเงิน และเนตรดาว โทธรัตน์
Keywords : นวัตวิถี, โอทอป, ภูมิสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การจัดการศึกษา 4.0
ผู้วิจัย : ธรัช อารีราษฎร์ และ วรปภา อารีราษฎร์
Keywords : รูปแบบ, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้, ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ, การจัดการศึกษา 4.0
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แอปพลิเคชันคำนวณยากลุ่มเสี่ยง
ผู้วิจัย : พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, ปณัชญา เชื้อวงษ์ และธานิล ม่วงพูล
Keywords : แอปพลิเคชัน, ยากลุ่มเสี่ยง, โดบูทามีน, โดปามีน, นิคาดิปีน, ไนโตรกลีเซอรีน, นอร์อิพิเนฟริน
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมรถวีลแชร์อัตโนมัติด้วยสัญญาณสมอง และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย : วิโรจน์ บัวงาม และธานิล ม่วงพูล
Keywords : การสื่อสารระหว่างสัญญาณสมองมนุษย์และคอมพิวเตอร์, แล็บวิว, รถวีลแชร์ไฟฟ้า
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำข้าวฮาง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวงอกฮางกล้องบ้านจาน หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้วิจัย : อัจฉรา สุมังเกษตร และ ณรงค์ฤทธิ์ มะสุใส
Keywords : สื่อมัลติมีเดีย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ข้าวฮาง, ข้าวงอกฮางก
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศเพื่อให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้วิจัย : จักรกริช คำสม, อภิชาติ เหล็กดี และธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : ระบบสารสนเทศ, การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : อรรถสิทธิ์ คำภูดี, ธรัช อารีราษฎร์ และอภิชาติ เหล็กดี
Keywords : ระบบจัดการเว็บไซต์, และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วารสาร : ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562
View Detail | Full Paper Download |

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2561,
VOLUME 4 ISSUE 2 July – December 2018

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : ชฎาพร ภูกองชัย
Keywords : แบบฝึกทักษะคณตศาสตร์, อัตราส่วนและร้อยละ, มัธยมศึกษาปีท 2, โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตออฟธิงส ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
ผู้วิจัย : ณัฐพงศ พลสยม, ธรัช อารีราษฎร์ และธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์, เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐานเกษตรปลอดภัยผักเบอร์ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย : สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์, เพ็ญศร ปักกะสีนัง และ ดาเรศ วีระพันธ
Keywords : ฐานข้อมูลควบคุมมาตรฐาน, มาตรฐานเกษตรปลอดภัย, ผักเบอร์ 8, การพัฒนาระบบ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบควบคุมตู้อบแห้งด้วยเจลกักเก็บความร้อนแบบอัตโนมัติ
ผู้วิจัย : บุญธง วสุริย์, จุฑาศินี พรพุทธศรี และธานิล ม่วงพูล
Keywords : ระบบควบคุม, การอบแห้ง, เจลกักเก็บความร้อน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เทคนิคการใช้ใบงาน (Job Sheet) รายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ผู้วิจัย : อรวรรณ แท่งทอง
Keywords : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ใบงาน, โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานเทียบโอนรายวิชาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : ปริญญา ทองคำ
Keywords : ระบบสารสนเทศ, ฐานข้อมูล, รายวิชาเทียบโอน, หลักสูตรแบบเทียบโอน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์
ผู้วิจัย : ปิติพล พลพบู และ ธานิล ม่วงพูล
Keywords : การทำงานแบบไร้ดิสก์, ซอฟต์แวร์แม่ข่าย, ซอฟต์แวร์ประยุกต์, การลดค่าใช้จ่าย
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้
ผู้วิจัย : เบญจภัค จงหมื่นไวย์, กริช กองศรีมา, แสงเพ็ชร พระฉาย, สายสุนีย์ จับโจร และ อรัญ ซุยกระเดื่อง
Keywords : วิธีการเรียนรู้, เกมมิฟิเคชัน, ยุคดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยายนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ผู้วิจัย : มงคล รอดจันทร์, อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล
Keywords : ไมโคคอนโทรลเลอร์, แอพพลิเคชันบนมือถือ, การเชื่อมต่อ, ระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจำลอง TAM เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : จักรี ทำมาน และ มานิตย์ อาษานอก
Keywords : การยอมรับเทคโนโลยี, ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้วิจัย : อภิดา รุณวาทย์
Keywords : มัลติมีเดียเพื่อท้องถิ่น, การมีส่วนร่วม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : ปิยศักดิ์ ถีอาสนา
Keywords : ฉลากผลิตภัณฑ์, ฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ, ส่งเสริมการเพิ่มรายได้, เทคโนโลยีเสมือนจริง
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2561,
VOLUME 4 ISSUE 1 January – June 2018

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของสารอาหารอัตโนมัติ สำหรับการปลูกผักวิธีไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : นพพล เชาวนกุล, ก้องภพ ลาลุน และ ชนาธิป บุตรบุญ
Keywords : ไฮโดรโปนิกส์, แอนดรอยด์, กรด-ด่าง, อุณหภูมิ, สารอาหาร
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ผลของการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานฝันจากพี่สู่น้องด้วยภูมิสารสนเทศ
ผู้วิจัย : ชนะชัย อวนวัง, ภาสกร ธนศิระธรรม และ นฤมล อินทิรักษ์
Keywords : ค่ายวิชาการ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การสร้างระบบแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : ไพศาล ดาแร่, ฟ้าอาทิตย์ ท่อนทองทิพย์ และ วสวัตติ์ แก้วมาก
Keywords : วินิจฉัยจุดบกพร่อง, คณิตศาสตร์, โพลยา, อำนาจจำแนก
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้วิจัย : วีระพน ภานุรักษ์ และ องอาจ มูลอัต
Keywords : ระบบประกันภัย, ที่อยู่อาศัยออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM
ผู้วิจัย : ปราโมทย์ ตงฉิน, วีระชัย คอนจอหอ และ อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด
Keywords : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, สินค้า
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า
ผู้วิจัย : วิยดา ยะไวทย์, ขวัญฤทัย สิริจินดา และ พณชัย บรรจงรอด
Keywords : ระบบลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน, การจดจำใบหน้า, การประมวลผลภาพ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้
ผู้วิจัย : เกวลี ผาใต้ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และ อภิวัฒน์ วัฒนะสุระ
Keywords : มิติเสมือนจริง, แอปพลิเคชัน, ความพึงพอใจ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล
ผู้วิจัย : วรรณพร สารภักดิ์ และ พรทิพย์ ทวีวรรณกิจ
Keywords : ระบบติดตาม; แอปพลิเคชัน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์
ผู้วิจัย : ธวัชชัย สหพงษ์ และ ศิริลักษณ์ จันทพาหะ
Keywords : โมชันกราฟิก, คอนแทคเลนส์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาองค์ประกอบของแอพพลิเคชันคู่มือเตรียมสอบใบขับขี่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : สุนันทา กลิ่นถาวร, ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี และ นิลาวรรณ ถินวาสนา
Keywords : แอพพลิเคชัน, คู่มือเตรียมสอบ, ระบบปฏิบัติการ, แอนดรอยด์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2560,
VOLUME 3 ISSUE 2 July – December 2017

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : –
Keywords : 
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ผู้วิจัย : สนทยา พลพาลสังข์ และ รัชชนันท์ หลาบมาลา
Keywords : ห้องพัก, ระบบสารสนเทศ, อุทยานแห่งชาติ, การจอง
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ผู้วิจัย : ปิยสุดา ตันเลิศ, กุ้งนาง อุเหล่า และ นภาพร พุทธวงศ์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม, พืช
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย
ผู้วิจัย : จิรายุ ธรวรินทร์, อาทิตยา ชัยกุล และ สุกุมา อ่วมเจริญ
Keywords : ขยะมูลฝอย, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, การจัดการขยะมูลฝอยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, สื่อการสอน
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบนำทางไปยังอาคารในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : สุวนันท์ บังคม, หทัยรัตน์ วรรณขาม และ พนิดา พานิชกุล
Keywords : ระบบนำทาง, แผนที่อาคาร, มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ TPACK MODEL โดยการใช้การสอนแบบเสมือนจริง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน
ผู้วิจัย : จันทมณี สระทองหน และ จรินทร อุ่มไกร
Keywords : วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีโลกเสมือน, กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น
ผู้วิจัย : เกียรติศักดิ์ ลาประวัติ และ อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์
Keywords : บทเรียนมัลติมีเดีย, การใช้งานโปรแกรม Adobe Audition CS6 เบื้องต้น, กระบวนการปฏิบัติ
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain-Based Learning: BBL)
ผู้วิจัย : มานะ โสภา, พรพิมล ยอดดงบัง และ พัชรินทร์ พิสัยพันธุ์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง, การสะกดคำไทย
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชันแปลภาษาท้องถิ่นศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : นภาภรณ์ เคนท้าว, กัลยา กระโพธิ์, สุทธิพันธ์ วิชาเรือง และ กนิษฐา อินธิชิต
Keywords : ศรีสะเกษ, ภาษาท้องถิ่น, แอนดรอยด์, แอพพลิเคชัน
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น
ผู้วิจัย : จัตุรงค์ ไชยปัน, ภัทร์ณัฐสุดา จารุธีรพันธุ์ และ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล
Keywords : การ์ตูน, แอนิเมชั่น, 3 มิติ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, แก้ปัญหา
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอพพลิเคชั่นคำศัพท์ภาษไทยพื้นฐานสำหรับเด็กชั้นอนุบาล 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : อภิณพร ภูจีระ และ ณัฐพงศ์ พลสยม
Keywords : แอพพลิเคชั่น, คำศัพท์
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง ตำนานพระธาตุขามแก่น
ผู้วิจัย : เบญจวรรณ จุปะมะตัง และ ธวัชชัย สหพงษ์
Keywords : โมชันกราฟิก, ตำนานพระธาตุขามแก่น
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |