Download

Filter_Search

วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
ชื่องานวิจัย (TH): การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่องานวิจัย (EN) : A Development of Self Assessment Report System For Information Technology Management Department
ผู้วิจัย : เหมือนฝัน พันลม, กฤษดา หินเธาว์ และ อุมาภรณ์ เหล็กดี
บทคัดย่อ (TH) : 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 2) ประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่พัฒนาขึ้น

ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเพิ่มสมาชิก ด้านการเพิ่มหัวข้องาน ด้านการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และด้านการแก้ไขข้อมูล และ 2) ผลการประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.98)

Abstract : 

The purposes of the research were 1) to develop the self assessment report System For information technology management department, and 2) assess quality of self assessment report System For information technology management department.

The results of the study were as follows: 1) the self assessment report System For information technology management department and 2) the quality of self assessment report System For information technology management department was at a high level (xˉ = 3.98).

Keywords : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Full Paper : Download

<< ย้อนกลับ | |