Download

Filter_Search

ชื่องานวิจัย : เกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้
ผู้วิจัย : เบญจภัค จงหมื่นไวย์, กริช กองศรีมา, แสงเพ็ชร พระฉาย, สายสุนีย์ จับโจร และ อรัญ ซุยกระเดื่อง
Keywords : วิธีการเรียนรู้, เกมมิฟิเคชัน, ยุคดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยายนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ผู้วิจัย : มงคล รอดจันทร์, อวยไชย อินทรสมบัติ และธานิล ม่วงพูล
Keywords : ไมโคคอนโทรลเลอร์, แอพพลิเคชันบนมือถือ, การเชื่อมต่อ, ระบบสตาร์ตรถจักรยานยนต์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีตามแบบจำลอง TAM เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้วิจัย : จักรี ทำมาน และ มานิตย์ อาษานอก
Keywords : การยอมรับเทคโนโลยี, ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้วิจัย : อภิดา รุณวาทย์
Keywords : มัลติมีเดียเพื่อท้องถิ่น, การมีส่วนร่วม
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ผู้วิจัย : ปิยศักดิ์ ถีอาสนา
Keywords : ฉลากผลิตภัณฑ์, ฉลากผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ, ส่งเสริมการเพิ่มรายได้, เทคโนโลยีเสมือนจริง
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 4 ฉบับที่ 1)
ผู้วิจัย : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างและอุณหภูมิของสารอาหารอัตโนมัติ สำหรับการปลูกผักวิธีไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : นพพล เชาวนกุล, ก้องภพ ลาลุน และ ชนาธิป บุตรบุญ
Keywords : ไฮโดรโปนิกส์, แอนดรอยด์, กรด-ด่าง, อุณหภูมิ, สารอาหาร
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ผลของการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสานฝันจากพี่สู่น้องด้วยภูมิสารสนเทศ
ผู้วิจัย : ชนะชัย อวนวัง, ภาสกร ธนศิระธรรม และ นฤมล อินทิรักษ์
Keywords : ค่ายวิชาการ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การสร้างระบบแบบทดสอบเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 4 พีชคณิต เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย : ไพศาล ดาแร่, ฟ้าอาทิตย์ ท่อนทองทิพย์ และ วสวัตติ์ แก้วมาก
Keywords : วินิจฉัยจุดบกพร่อง, คณิตศาสตร์, โพลยา, อำนาจจำแนก
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบประกันภัยที่อยู่อาศัยออนไลน์ กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้วิจัย : วีระพน ภานุรักษ์ และ องอาจ มูลอัต
Keywords : ระบบประกันภัย, ที่อยู่อาศัยออนไลน์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ระบบสารสนเทศขายสกินเเคร์แบรนด์ LPB CREAM
ผู้วิจัย : ปราโมทย์ ตงฉิน, วีระชัย คอนจอหอ และ อุไรรัตน์ เอี่ยมสะอาด
Keywords : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์,ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, สินค้า
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับระบบลงเวลาการเข้าปฏิบัติงานโดยใช้การจดจำใบหน้า
ผู้วิจัย : วิยดา ยะไวทย์, ขวัญฤทัย สิริจินดา และ พณชัย บรรจงรอด
Keywords : ระบบลงเวลาเข้าปฏิบัติงาน, การจดจำใบหน้า, การประมวลผลภาพ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษสัตว์โลกน่ารู้
ผู้วิจัย : เกวลี ผาใต้ พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และ อภิวัฒน์ วัฒนะสุระ
Keywords : มิติเสมือนจริง, แอปพลิเคชัน, ความพึงพอใจ
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามกลุ่มบุคคล
ผู้วิจัย : วรรณพร สารภักดิ์ และ พรทิพย์ ทวีวรรณกิจ
Keywords : ระบบติดตาม; แอปพลิเคชัน
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง คอนแทคเลนส์
ผู้วิจัย : ธวัชชัย สหพงษ์ และ ศิริลักษณ์ จันทพาหะ
Keywords : โมชันกราฟิก, คอนแทคเลนส์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การศึกษาองค์ประกอบของแอพพลิเคชันคู่มือเตรียมสอบใบขับขี่ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้วิจัย : สุนันทา กลิ่นถาวร, ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี และ นิลาวรรณ ถินวาสนา
Keywords : แอพพลิเคชัน, คู่มือเตรียมสอบ, ระบบปฏิบัติการ, แอนดรอยด์
วารสาร : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : ส่วนหน้า (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2)
ผู้วิจัย : –
Keywords :
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติตาดโตน
ผู้วิจัย : สนทยา พลพาลสังข์ และ รัชชนันท์ หลาบมาลา
Keywords : ห้องพัก, ระบบสารสนเทศ, อุทยานแห่งชาติ, การจอง
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
ผู้วิจัย : ปิยสุดา ตันเลิศ, กุ้งนาง อุเหล่า และ นภาพร พุทธวงศ์
Keywords : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม, พืช
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |


ชื่องานวิจัย : แอพพลิเคชั่นการจัดการขยะมูลฝอย
ผู้วิจัย : จิรายุ ธรวรินทร์, อาทิตยา ชัยกุล และ สุกุมา อ่วมเจริญ
Keywords : ขยะมูลฝอย, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, การจัดการขยะมูลฝอยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, สื่อการสอน
วารสาร : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
View Detail | Full Paper Download |  |