Upcoming Events
Home / ทุน-วิจัย / ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 โดยสามารถส่งเอกสารแบบเสนอกิจกรรมฯ ได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศนักศึกษาที่ยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

คณะเทคโนโลยีสาร …