Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและเข้าใจในกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเเอนิเมชัน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งสิ้น จำนวน 46 คน

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / สุภาพร หาชัยภูมิ
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

พิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 19 …