Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม “ทำบุญวันก่อตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมทำบุญ ใส่บาตร มีพระสงฆ์จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และร่วมรำลึกถึงความสำคัญของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะเป็นการรวมพลังให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และความภาคภูมิใจร่วมกัน

ภาพ/ข่าว : นิรุตต์ บุญคง / พลวัฒน์ อัฐนาค
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up

เมื่อวันที่ 16 …