Upcoming Events
Home / ข่าวเด่น / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการเปิดประชุมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้เป็นปัจจุบันโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ภาพ / ข่าว : นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Start Up

เมื่อวันที่ 16 …