Upcoming Events
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพ / ข่าว : พลวัฒน์ อัฐนาค / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

กิจกรรมโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 24 …