Upcoming Events
Home / บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

นายธนกฤต วิชัยวงษ์

นายธนกฤต-วิขัยวงษ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทิพยาพร ทักษี

นางสาวทิพยาพร-ทักษี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศรีวิไล นิราราช

นางสาวศรีวิไล-นิราราช

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัณฑิตศึกษา)

นางสาวสุภาพร หาชัยภูมิ

นางสาวสุภาพร-หาชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริพร จำปาศรี

นางสาวศิริพร-จำปาศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายนิรุตต์ บุญคง

นายนิรุตต์-บุญคง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกาญจณา ดงสงคราม

นางสาวกาญจณา-ดงสงคราม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายจักรี ทำมาน

นายจักรี-ทำมาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพลวัฒน์ อัฐนาค

นายพลวัฒน์-อัฐนาค

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต

นางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์