Upcoming Events
Home / ประกวดราคา / ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาการยื่นซองจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาการยื่นซองจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขยายระยะเวลาการยื่นซองจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

ที่มา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ITRMU CHECK ALSO

เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ